ι Τα μυστικά του Κόλπου
Τρίτη, Μαρτίου 28, 2006
Το ΠΕΧΩΔΕ απαντά στα μυστικά του Κόλπου
Προς μεγάλη μου έκπληξη έλαβα από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΠΕΧΩΔΕ, με μέηλ, το ακόλουθο έγραφο, που υπογράφει ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας αυτής, ο κ. Ε. ΤΟΛΕΡΗΣ. Η απάντηση αφορά την επέκταση του διαδρόμου προσαπογειώσεων του αεροδρομίου Μακεδονία μέσα στο Θερμαϊκό. Επειδή το θέμα δεν αφορά εμένα προσωπικά, αλλά πολλούς ακόμα, το δημοσιεύω ως έχει, περιμένοντας τα δικά σας σχόλια και επιφυλασσόμενος να τοποθετηθώ και εγώ αναλυτικά. Όλα τα επιχειρήματα που επικαλείται το έγραφο της ΕΥΠΕ έχουν ήδη απαντηθεί στα "μυστικά του Κόλπου" (στήλη: 10-28, ο διάδρομος της απωλείας) αλλά και το ιστολόγιο του Ημίαιμου. Επειδή το θέμα το επιβάλλει, θα τα πούμε ακόμα μια φορά και θα τα λέμε, ώσπου να επικρατήσει η κοινή λογική. Αρκεί να προλάβουμε τις μπουλντόζες και τις φαγάνες...

* * *


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Μαρτίου 2006
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 102592
ΕΥΠΕ (σχ. 149289/05)
(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
ΤΜΗΜΑ A’
Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 ΠΡΟΣ: Πάνο Α. Ζέρβα
Τ.Κ. : 114 73 e-mail: panosz@otenet.gr
Πληροφορίες: Χρ. Δούμα
Τηλέφωνο : 210χχχχχχχ
F.A.X. : 210χχχχχχχΘέμα : Επέκταση του αερολιμένα Μακεδονία της Θεσσαλονίκης

Σχετ.: Το με α.π. 5387/10.10.2005 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ (α.π. ΕΥΠΕ/149289/17.10.2005)

Σε απάντηση της από 7.10.05 επιστολής σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η οποία μας διαβιβάστηκε με το παραπάνω σχετικό έγγραφο, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Ιστορικό – Αναγκαιότητα έργου

Το έργο της επέκτασης του Αερολιμένα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης μελετάται επί σειρά ετών, καθώς η λειτουργία του αερολιμένα στη σημερινή του μορφή δεν είναι δυνατή υπό όλες τις καιρικές συνθήκες και για όλους τους τύπους αεροσκαφών. Την πιο πρόσφορη λύση για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προβλημάτων, σύμφωνα με τις παραπάνω μελέτες, αποτελεί η εγκριθείσα λύση της επέκτασης του αερολιμένα.

Σημειώνεται ότι η απρόσκοπτη λειτουργία του Αερολιμένα «Μακεδονία» έχει εξαιρετική σημασία καθώς:
• το αεροδρόμιο Μακεδονία αποτελεί πύλη εισόδου τόσο για τη Βόρεια Ελλάδα όσο και την ενδοχώρα της Βαλκανικής χερσονήσου και
• η Θεσσαλονίκη παίζει ιδιαίτερα σημαντικό εμπορικό, επιχειρηματικό και πολιτιστικό ρόλο στα Βαλκάνια.

Επίσης επισημαίνεται ιδιαίτερα η λειτουργική αξία του αερολιμένα για τις συνδυασμένες μεταφορές, καθώς η Θεσσαλονίκη διαθέτει ανεπτυγμένη λιμενική, σιδηροδρομική και οδική υποδομή.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το έργο της επέκτασης του Αερολιμένα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης αποτελεί ύψιστης εθνικής σημασίας έργο για τον Ελλαδικό χώρο και ειδικότερα για την Βόρεια Ελλάδα.


Β. Γενικά Στοιχεία

1. Για το συγκεκριμένο έργο έχει κατατεθεί στην Ε.Υ.ΠΕ./Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. πλήρης, συνολική και ολοκληρωμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων βάσει των προβλέψεων του άρ. 2 της Οδηγίας 85/337/Ε.Ο.Κ., όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Οδηγία 97/11/Ε.Κ.

2. Ως προς τις εναλλακτικές λύσεις, που εξετάστηκαν για τη θέση του νέου διαδρόμου προσαπογείωσης αεροσκαφών, κατά τη διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων προέκυψε ότι η μοναδική περιοχή όπου είναι εφικτή η ανάπτυξη του Αερολιμένα είναι η Β.Α. περιοχή του έργου, εφόσον μόνο αυτή διαθέτει επαρκή και κατάλληλη επιφάνεια για πλήρη ανάπτυξή του, ενώ δε συμπεριλαμβάνει κτίσματα και δεν εκτελείται σε αυτή καμία κύρια δραστηριότητα της Πολεμικής Αεροπορίας.


Eπιπροσθέτως, της επισημαίνουμε ότι η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων υπόκειται σε πολύ μεγάλους περιορισμούς. Το έργο αφορά σε επέκταση υφιστάμενου διαδρόμου προσαπογείωσης σε υφιστάμενο και λειτουργούν αεροδρόμιο, στο οποίο τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις. Η λύση για την επέκταση του διαδρόμου της την ενδοχώρα, προκειμένου να αποφευχθεί η θαλάσσια πρόσχωση, εξετάσθηκε σε πρώιμο στάδιο σχεδιασμού του έργου και απορρίφθηκε για λόγους χρήσεων γης, καθώς και για γεωμορφολογικούς παράγοντες.

3. Τηρήθηκε απαρέγκλιτα η διαδικασία διαβίβασης της Μ.Π.Ε. σε όλα τα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς, προκειμένου να γνωμοδοτήσουν σχετικά, καθώς και η διαδικασία δημοσιοποίησης της Μελέτης της ενημέρωση του ευρέος κοινού και διατύπωση των απόψεών του.

4. Σε συνέχεια της σφαιρικής θεώρησης του έργου και της ενσωμάτωσης των τομεακών πολιτικών και έχοντας λάβει υπόψη της απόψεις των συναρμοδίων Υπουργείων και φορέων και των πολιτών, εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. 105214/17.11.2000 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή έργων βελτίωσης και τη λειτουργία του Αερολιμένα «Μακεδονία», η οποία υπήρξε καθ’ όλα νομότυπη, σύμφωνα με της διατάξεις του Ελληνικού και του Κοινοτικού δικαίου για το περιβάλλον.


Γ. Ακτομηχανική Διερεύνηση

1. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι παρά το γεγονός ότι δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο από την Ελληνική ή την Ευρωπαϊκή Κοινοτική νομοθεσία έχει εκπονηθεί και κατατεθεί από κοινού με τη Μ.Π.Ε. ολοκληρωμένη μελέτη ακτομηχανικής διερεύνησης της περιοχής (παρατίθεται στο παράρτημα της Μ.Π.Ε.). Η μελέτη αυτή αναφέρεται ειδικά και αναλυτικά σε της της πιθανές επιπτώσεις επί της ακτογραμμής, αξιολογεί όλα τα θέματα που πιθανό να ανακύψουν και προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της.

2. Με την Κ.Υ.Α. 105214/17.11.00 επεβλήθησαν, μεταξύ άλλων, οι εξειδικευμένοι περιβαλλοντικοί όροι υπ’ αριθμ. 51 και 60 της αντιμετώπιση όλων των πιθανών αλλοιώσεων της ακτογραμμής, της προκύπτει από τα αποτελέσματα της ακτομηχανικής διερεύνησης. Σε της της όρους προτείνεται η συστηματική και ανελλιπής παρακολούθηση των επιπτώσεων του έργου στην ακτογραμμή (όρος αρ. 60), προκειμένου να κριθεί επί πραγματικών πλέον δεδομένων ο βαθμός επιβεβαίωσης των πορισμάτων της ακτομηχανικής διερεύνησης και των προσομοιώσεων που χρησιμοποιήθηκαν γι’ αυτό το σκοπό, καθώς και η επιβολή ειδικών τεχνικών μέτρων αποκατάστασης. Της αναφέρεται τόσο στη Μ.Π.Ε., όσο και στον Περιβαλλοντικό Όρο αρ. 60 της ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, επιβάλλεται η υλοποίηση συγκεκριμένων έργων για την αντιμετώπιση των ενδεχομένων ακτομηχανικών προβλημάτων και στα οποία συμπεριλαμβάνονται ο τεχνητός εμπλουτισμός ακτής, η κατασκευή κυματοθραυστών, η κατασκευή εγκάρσιων βραχιόνων κ.λ.π. Τα έργα αυτά είναι προφανές ότι θα υλοποιηθούν αφού αξιολογηθούν τα ευρήματα της παρακολούθησης της ακτογραμμής, προκειμένου ο οριστικός σχεδιασμός των έργων αντιμετώπισης των ακτομηχανικών προβλημάτων να γίνει επί πραγματικών δεδομένων μετρήσεων και όχι από στοιχεία προσομοιώσεων.


Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση επί του θέματος.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΠΕ
Ε. ΤΟΛΕΡΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ
κ. Γ. Σουφλιά
2. Γρ. Γεν. Δ/ντή Περ/ντος ΥΠΕΧΩΔΕ
κ. Ι. Βουρνά
(σχετ. έγγραφο α.π. 2234/13.10.05)
3. ΕΥΔΕ Αεροδρομίων Βορ. Ελλάδας
Ναυαρίνου 28 και Καραολή-Δημητρίου
Τ.Θ. 20118
55131 Θεσ/νίκη

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. ΕΥΠΕ
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Α΄
4. Χρ. Δούμα
 
Έγραψε ο Πάνος - Τρίτη, Μαρτίου 28, 2006 |


10 Comments:


 • At 1:37 μ.μ., Blogger Krotkaya

  Ευγενής, κυριλέ, αλλά σα να διαβάζεις προπαγανδιστική μπροσούρα του ΥΠΕΧΩΔΕ. Απάντησαν δηλαδή τώρα;

   
 • At 1:57 μ.μ., Blogger Mr.Folios

  «…η Θεσσαλονίκη παίζει ιδιαίτερα σημαντικό εμπορικό, επιχειρηματικό και πολιτιστικό ρόλο στα Βαλκάνια.»

  ΧΑ ΧΑ ΧΑΑ! ΧΑΑΑ! Θα πεθανω! Δεν παιζει απλως σημαντικο ρολο, παιζει ιδιαιτερα σημαντικο ρολο!

  Εμπρος στο δρομο που χαραξε ο ΟΑΕΔ!
  Ανεργια ζεις, εσυ μας οδηγεις!
  Εμπρος αδερφια να δειξουμε στους βαλκανιους ποσα σκουπιδια χωραει ο σακος!

   
 • At 2:16 μ.μ., Blogger Λαμπρούκος

  Πρέπει να τη γυρίσεις πίσω ως απαράδεκτη, και κατόπιν να τους συστήσεις να ανοίξουν ένα μπλογκ και να σου απαντήσουν από εκεί!

   
 • At 2:43 μ.μ., Blogger John boy

  αχ εξωτικά Βαλκάνια...

   
 • At 3:44 μ.μ., Blogger Kleio

  @@@ Λαμπρούκος: ... και κατόπιν να τους συστήσεις να ανοίξουν ένα μπλογκ ...

  Χιχιχιιιι !!! Μπλογκ Σουφλέ δλδ ! (όπως, Πατάτες σουφλέ...)

   
 • At 5:49 μ.μ., Blogger S G

  Μωρα μπραβο του κ. Τολερη που σου απαντηση, αλλα εμενα μου αρεσε τρομερα η προχειρη αναλυση κοστους-οφελους:

  ΟΦΕΛΟΣ
  "το αεροδρόμιο Μακεδονία αποτελεί πύλη εισόδου ... για ... την ενδοχώρα της Βαλκανικής χερσονήσου"

  καλα τι μας νοιαζει αυτο? αυτοι το πληρωνουν? αυτοι τρωνε τα καυσαερια? Απο ποτε ειναι σκοπος του ελληνικου ΥΠΕΧΩΔΕ να προστατευει τα συμφεροντα Βαλκανιων?
  (να μην ρωτησω ποσοι Βαλκανιοι γενικα χρησιμοποιουν το Μακεδονια...)

  Επισης εκει που λεει οτι δεν επεκτεινεται προς ξηρα, ο λογος λεει ειναι οι χρησεις γης? αν το καταλαβα καλα το χωνουν στην θαλασσα καταστρεφοντας την παραλια για να μην το χωσουν στην ξηρα και φανε κανα χωραφι? Τι εχει μεγαλυτερη αξια, ο τουρισμος ή η γεωργια?
  Μηπως ρε απλα τους την επεσαν οι αγροτες της περιοχης και απειλουσαν να κλεισουν καμμια Εγνατια αν γινοταν επεκταση στην ξηρα?

  Πραγματικα εχω την εντυπωση οτι δεν εχουν κανει καμμια αναλυση κοστους-οφελους. Ζητα τους μια Πανο και αν σου πουν οτι δεν εχουν, χμμμμ... παραγγειλτε μια στο Πανεπιστημιο Μακεδονιας...

  (οπως σου χω ξαναπει, βρισκω τρομερα απιθανο να βγει η μεταφορα σαν καλυτερη λυση. αλλα ισως η επεκταση προς ξηραν ειναι οντως καλυτερη)

   
 • At 7:20 μ.μ., Anonymous Ανώνυμος

  Πάνο, δεν είναι δύσκολο να αντικρουστούν αυτά που σημειώνονται στο έγγραφο. Χρειάζεται όμως χρόνος. Επιφυλάσσομαι λοιπόν.

  Να τονίσω όμως την επιστημονικότατη λογική ότι πρώτα θα γίνει το έργο και στη συνέχεια αφου δούμε τις καταστροφές θα γίνουν κυματοθραύστες, εγκάρσιοι βραχίονες, εμπλουτισμός της ακτής και λοιπά ακατανόμαστα.

  Αυτή είναι μια τετράγωνη λογική που έχει καταστρέψει ένα μεγάλο τμήμα της χώρας. Είναι η λογική του "τσιμέντο να γίνει".

  Υ.Γ. Αν δείς στη σημερινή Ελευθεροτυπία, έχει ολοσέλιδο αφιέρωμα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια της πρότασης να διεξάγονται παγκόσμιοι αγώνες σκαφών. Εχουν σημασία τα σχόλια των ξένων που εντυπωσιάστηκαν με το μήκος και τις δυνατότητες της παραλίας. Δες το ως πρόσθετο στοιχείο ότι του κόλπου του αξίζει καλύτερη μοίρα.

  Σχολιαστής

   
 • At 7:48 μ.μ., Blogger Mirandolina

  Πάνο, χαρη σε σενα ανακαλυψαμε οτι στο ελληνικό δημοσιο ξέρουν τι είναι ημεηλ! έχω μεινει αναυδη!

   
 • At 8:19 μ.μ., Blogger Πάνος

  krotkaya, όχι - δεν απάντησαν, επί της ουσίας. Αλλά και οι ανυπότακτοι Γαλάτες (του Θερμαϊκού) δεν τα έχουν παρατήσει, ακόμα. Η μπλογκόσφαιρα (κυρίως) μπορεί να βοηθήσει, καθώς οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι και οι εφημερίδες τους μας ...υποχρέωσαν!

  mr.folios, ο "λόγος" των τεχνικών της εξουσίας δεν παίζεται...

  λαμπρούκος, αρμιρίκι, κλειώ --> ευχαριστώ για την παρουσία σας, που υποδηλώνει συμπαράσταση ή (τουλάχιστον) ενδιαφέρον για ενημέρωση

  sg και Σχολιαστή, απάντηση στα περισσότερα από τα θέματα που θέτετε, θα προσπαθήσω να δώσω στο επόμενο ποστ των "μτκ". Πάντως, μελέτη δε μπορώ να παραγγείλω στο πανεπιστήμιο "Μακεδονία" - τα οικονομικά των "μτΚ" δεν επιτρέπουν τέτοιες ...πολυτέλειες! :-)

  Μιραντολίνα, κι εγώ έπεσα από τα σύννεφα. Δυστυχώς, η καλή εντύπωση δεν συνεχίστηκε και μετά την ανάγνωση - στο έγγραφο της ΕΥΠΕ περιέχονται "επιχειρήματα" που δεν ευσταθούν και δε μπορούν να πείσουν όποιον έχει ασχοληθεί, έστω και λίγο, με το θέμα.

   
 • At 12:05 μ.μ., Blogger S G

  "Πάντως, μελέτη δε μπορώ να παραγγείλω στο πανεπιστήμιο "Μακεδονία" - τα οικονομικά των "μτΚ" δεν επιτρέπουν τέτοιες ...πολυτέλειες! :-) "

  ποιος ειπε να την πληρωσεις? πας σε ενα μεταπτυχιακο προγραμμα και το προτεινεις σαν καλη διπλωματικη...